Kadaster Breskens

Registratie van grondeigenaren per 1 oktober 1832

Bij de start van het Kadaster op 1 oktober 1832 werden alle percelen grond, gebouwd en ongebouwd, in kaart gebracht door landmeters. Elk perceel kreeg een zogenaamde kadastrale aanduiding. De verzamelde gegevens van alle percelen en hun eigenaren werden vastgelegd in de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT). Deze registers geven in feite een momentopname van het grondbezit per 1 oktober 1832 en vormen samen met de kadastrale kaarten (de minuutplans) het uitgangspunt voor de kadastrale administratie. De OAT van een kadastrale gemeente vermeldt in volgorde van secties en daarbinnen van perceelnummers bij elk perceel de naam van de eigenaar (of andere rechthebbende). Van de eigenaar zijn woonplaats en beroep vermeld, van het perceel de oppervlakte, het gebruik, de klassering en de belastbare opbrengst, dit alles met het oog op de belastingheffing.

Bron : Zeeuws Archief – Middelburg


Overzicht van het kadastraal eigendom van burgemeester Adriaan Dirckx te Breskens in 1832.


In een artikel in de Middelburgsche Courant van 29 januari 1842, met herhaling op 12 februari 1842, wordt melding gemaakt van een openbare “verkooping van onroerende goederen” te Breskens door de erfgenamen van wijlen Jacobus Dirckx, in leven oud-burgemeester te Breskens. Het betreft voornamelijk partijen wei- en zaailand en dijken.
In het 15e perceel is opgenomen een arbeidershuis dat toebehoorde aan Elisabeth Poissonnier, weduwe van burgemeester Adriaan Dirckx (de zoon van Jacobus). Hiervan is de tuin kadastraal nr.62 en het huis nr.63 onder sectie C. Zie verder de tabel van kadastrale eigendommen van Adriaan Dirckx.
Elisabeth Poissonnier zal zeker tot de rechtmatige erfgenamen hebben behoord. Waarschijnlijk waren de andere erfgenamen de kinderen van Jacobus zoon Jacobus (geboren in 1774) en de kinderen van Jacobus dochter Maatje (geboren in 1786). De overige kinderen van Jacobus waren al op zeer jonge leeftijd overleden. Wat de verkoop van de landerijen, de dijken en het arbeidershuis uiteindelijk aan geld heeft opgeleverd is niet bekend.Het artikel in de Middelburgsche Courant, waarin melding wordt gemaakt van de openbare verkoop van maar liefst vijftien percelen onroerende goederen in herberg “la Belle Alliance” te Breskens op verzoek van de erfgenamen van wijlen Jacobus Dirckx, oud-burgemeester van Breskens.

De Stichting Kadastrale Atlas Zeeland heeft in de periode 1987-2002 de OAT’s van 37 voormalige kadastrale gemeenten gepubliceerd. In deze publicaties zijn de gegevens uit de OAT’s overgenomen, voorzien van een inleiding en een index. Ook de kadastrale minuutplans, gemaakt in de periode 1812-1829, zijn in de kadastrale atlassen opgenomen.

KADASTRALE ATLAS VAN ZEELAND 1832 Breskens, serie West Zeeuws-Vlaanderen - deel 2, waarin opgenomen het historische kadaster 1610-1832 door drs. H.J. Plankeel te Leiden.

Dit deel over Breskens is een bijzonder deel in de reeks van kadastrale atlassen. Naast de gebruikelijke presentatie van kaartmateriaal en gegevens uit 1832 is in deze publicatie het historische kadaster van Breskens opgenomen. Uit een groot aantal bronnen zijn alle gegevens over onroerende goederen uit de periode 1610-1832 verzameld en bewerkt. Deze zeer arbeidsintensieve werkzaamheden werden verricht door drs H.J.Plankeel uit Leiden.

KADASTRALE ATLAS VAN ZEELAND 1832
Uitgave : Stichting Kadastrale Atlas Zeeland / H.J.Plankeel  - 1996
ISBN 90-72210-09-3

 

Binnen het hoofdstuk met de historische gegevens van Breskens uit 1610 - 1832, zijn ook alle gegevens opgenomen over de onroerende goederen die in eigendom waren van de eerste generaties familie Dirckx. Vanwege die hoeveelheid zijn de voorbeelden van die artikelen beperkt gebleven tot slechts twee stuks. Een artikel gaat over het bouwen van een nieuw huisje door Adriaentje Vermeulen, de weduwe van Dirck Arents (Adriaensen) de stamvader van de familie Dirckx. Het tweede artikel gaat over een mogelijk huis van Dirck Arentsen (Adriaensen) aan de zeedijk.

 

Boven het artikel over het woonhuis van Dirk Arentsen aan de zijdijk van Breskens (pag.229).
Rechts het artikel over het bouwen van een nieuw huisje door Adriaentje Vermeulen (pag.250).