Het geboortehuis van Isaac Dirckx

Isaac Dirckx werd in 1687 geboren uit de relatie tussen Isaac Adriaensen Dirckx en Janneke Franse (zie III.). Isaac Dirckx werd ook Isaac Dirckx Schoonhaart genoemd en is de stamhouder van de familie Dirks in de IVe generatie. Hij gaat op 9 mei 1711 te Breskens in ondertrouw en trouwt (1) vervolgens met Cornelia Saras. Getuigen hierbij zijn Jacob Dirkx, Jacob Schoonaar, Cathalijntje Stevens en Marij de Wagter. Na het overlijden van Cornelia, hertrouwt (2) Isaac op 18 november 1724 te Breskens met Pieternella Dooremans.

Isaac koopt in 1713 een huisje aan de Prinsestraat (voorheen Achterweg genoemd) te Breskens. Het huisje aan die Prinsestraat werd aanvankelijk gebouwd op de buitenhof van een ander huis. In 1637 werd het huisje apart te koop aangeboden en werd in 1658 door Jacob Franse gekocht, Isaac’s grootvader van moederskant. Na het overlijden van Jacob Franse kwam het huis waarschijnlijk toe aan het armendiaconaat. Maar in januari 1688 woont er nog Fransijne Schoonharts (is weduwe van Jacob Franse) en dochter (lees : Janneke Franse), zijnde de grootmoeder en moeder van Isaac Dirckx. De overdracht van het huis vindt op 8 mei 1714 plaats :  
“... overdracht door diakenen, die dit op 15 maart 1713 openbaar hebben verkocht aan Isaac Dircx (volgens het cijnsboek : Isaac Dircx gesegt Schoonhaart) van een woonhuisken, ter dezer stede, de erve van Laurus van Overloop aan de zuidzijde, de schuur van de weduwe Jannis Duijck aan de noordzijde, voorhoofdende (lees : voorgevel) aan de Prinsestrate; koopsom £ 18, waarvan £ 6 contant en £ 4 jaarlijks. Er volgt een schuldbrief ...”.

Hierdoor koopt Isaac het huisje, waarin hij geboren is, dus weer terug. Volgens het cijnsboek komen de 18 roeden die oorspronkelijk bij dit erf hoorden, maar door anderen werden gebruikt, per mei 1727 weer terug. Isaac Dirckx overlijdt op vier en vijftig jarige leeftijd, hij wordt op 11 december 1741 te Breskens begraven. Het huisje waarin Isaac Dirckx geboren is en tot aan zijn dood heeft gewoond, wordt op 1 november 1746 getaxeerd voor de nalatenschap : “... taxatie nalatenschap Isaac Dircx, overleden 11 december 1741; baten : een woonhuis en schuurtje op de westzijde van de Princestraat, getaxeerd op £16 ...”.

Het huis werd in 1775 verkocht : "... Pieternella Doremans en haar zoon Abraham Dirckx (door haar in huwelijk verwekt bij wijlen Isaac Dirckx), beide wonende alhier, dragen over aan Isaac Mazuire, mede wonende alhier, een woonhuis en schuurken met verdere gevolge, bewesten de achterweg, op 35 roeden cijnsgrond; openbaar verkocht voor ƒ 126,00 ...".

Het dorp van Oud Breskens.
Detail uit de kaart van Breskens en Baarzande van Van Cruijningen uit 1680.


Straten in Breskens

De Achterweg liep al vanouds parallel aan de Heerestraat. In de 16e eeuw was dat waarschijnlijk de hoofdstraat van het dorp. In de 17e eeuw neemt de Heerestraat deze rol over. De Achterstraat was aanvankelijk niet bestraat, men spreekt dan vrij consequent van sHerenwegh; de bestrate hoofdstraat wordt sHeerenstrate genoemd. Vanaf ca. 1660 is er dan telkens sprake van de Achterstraat. Na 1714 wordt zij aangeduid als Prinsestraat, het is echter niet duidelijk waar deze naam vandaan komt.

De straten in Breskens.
Bron : "Kadastrale Atlas van Zeeland 1832, deel 2 - Breskens" - H.J.Plankeel.